26.05
REGULAMIN AKCJI #sasiedzkichallenge2020

REGULAMIN AKCJI #sasiedzkichallenge2020

I. Organizatorem oraz administratorem Akcji #sasiedzkichallenge2020 jest Laboratorium Innowacji Społecznych.

 

II. Zastrzeżenia co do treści umieszczanych w grupach FB: Gdynia Przystań Chylońska 237, Gdynia Przystań Lipowa 15, Gdynia Przystań Opata Hackiego 33 oraz Gdynia Przystań Śmidowicza 49 oraz na profilu FB Wymiennikownia.

Zabrania się umieszczania treści:

 1. sprzecznych z prawem,
  2. obraźliwych i dyskryminujących: jednostki, grupy wyznaniowe, etniczne, rasowe i inne,
  3. propagujących przemoc, pornografię, środki odurzające itp.,
  4. propagujących piractwo lub też w jakikolwiek sposób ułatwiających lub zachęcających do łamania praw autorskich,
  5. reklamowych.

 

III. Zastrzeżenia co do formy treści umieszczanych na grupiew ramach Akcji #sasiedzkichallenge2020

 1. Zamieszczane treści (fotografie i opisy) muszą dotyczyć bezpośrednio Akcji.
 2. Zamieszczone zdjęcia powinny zawierać opis w postaci hashtagu#sasiedzkichallenge2020, skopiowanej instrukcji oraz nominacji 3 osób do wzięcia udziału w Akcji.

 

IV. Ograniczenia

 1. Posty w grupie są moderowane. Administratorzy nie mają obowiązku uzasadniania decyzji.
 2. Administrator ma prawo do usunięcia komentarza, który według niego nie powinien znaleźć się w grupie oraz prawo do usunięcia całego posta wraz ze zdjęciem.
 3. Obraźliwe, wulgarne posty i komentarze pod zdjęciami będą automatycznie usuwane.

 

V. Udostępnianie zamieszczanych treści

 1. Umieszczenie zdjęcia w grupie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ewentualną publikację foto w albumie na profilach FB Przystań Gdynia. Sieć centrów sąsiedzkich, Wymiennikownia, a także stronach internetowych www.przystan.gdynia.pl, www.lis.gdynia.pl, wymiennikownia.org oraz gdynia.pl.
 2. Zdjęcia mogą być także udostępniane przez innych członków grupy, zgodnie z regulaminem portalu Facebook, za co Administrator nie bierze odpowiedzialności i nie będzie stroną ewentualnych roszczeń.

 

VI. Użytkownik oświadcza, że:

 1. jest autorem zdjęć lub też w przypadku zdjęć, których nie jest autorem posiada zgodę autora na publikację zdjęć na zasadach, o których mowa w ust. 1 pkt IV z której wynika, że korzystanie przez użytkownika nie narusza praw osób trzecich,
 2. jest odpowiedzialny względem Administratora za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231), jak również za to, że korzystanie przez Administratora ze zdjęć w zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie nie będzie naruszać praw osób trzecich w tym majątkowych i osobistych praw autorskich i pokrewnych, jak również dóbr osobistych.
 3. w razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Administratorowi w związku z korzystaniem przez niego z fotografii zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu – Użytkownik zobowiązany będzie, zwolnić Administratora z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.
 4. Udostępniane przez użytkownika treści nie naruszają regulaminu serwisu Facebook.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każdorazowo członkowie grup zostaną poinformowani o ewentualnych zmianach poprzez zamieszczenie stosownych postów.
Inne wydarzenia w okolicy

Luty

Styczeń

Luty

Marzec
Brak zaplanowanych wydarzeń na ten miesiąc